(( قدرت قدرت )) از مجموعه یادداشت های درد جنون به قلم دکتر عبداللهی. چاپ
یکشنبه, 03 دی 1396 ساعت 23:10 بازدیدها:1086 مرتبه

از مجموعه مقالات ((درد جنون )) ... 
(( ‌قدرتِ قدرت ))
... ما همه حاشیه نشین هستیم حاشیه نشین قدرت، پس قدرت را درک نمیکنیم. البته این فقط به معنای عملکرد زشت  قدرتمندان نیست. بلکه به دلیل بازی پیچیده زورمندان و منافع کثیف آنهاست که شراکت و انعطاف نمی پذیرد و به خاطر همین صاحبان قدرت بقیه را کوچک و حقیر میشمارند.

لذا با ابزاری همچون دین و تبلیغات و غیره مردم را به زنجیر میکشند تا ملتها نتوانند از حصار مشخص تعریف شده،  پا را فراتر بگذارند. تعدادی روشنفکر هم که در بعضی وقتها این مسائل را متوجه میشوند دو راه بیشتر ندارند یا باید تمکین کنند و مثل بقیه خیانت کنند و یا سر خود را به باد خواهند داد مطلقا راه سومی وجود ندارد مگر اینکه یک ملت همگی باهم به خودآگاهی برسند و در مقابل صاحبان قدرت قیام و قد علم کنند... و چون مردم با حصار های بسیار قوی به زنجیر کشیده شده اند پس با مقداری از چاشنی جهالت و ناآگاهی اکثریت رو به بی تفاوتی می آورند و هر کسی به نوبه خود و اندازه توانائی خود سعی میکنند مثل زالو با چسبیدن به لایه های پایین قدرت ارتزاق کنند و زنده بمانند. اینجاست که سیاهی مطلق ابدی شروع میشود و در طول تاریخ ادامه پیدا میکند ... و به خاطر همین از قدیم گفته اند که خیانت روشنفکران بدتر و موثرتر از خیانت عوام است چون عوام با الگو قرار دادن قشر آوانگارد و پیشرو جامعه، ضد ارزشهای دیکته شده توسط صاحبان قدرت را جایگزین ارزشهای انسانی و اخلاقی قرار داده و با تکرار این رفتارهای برنامه ریزی شده صاحبان زر و زور با استناد به باورهای خرافی و ترس ناشی از جهل چنان در پوست واستخوان ملتها  تنیده میشود که به عنوان یک دین و مذهب به آن قداست بخشیده شود و رهبران آن را نه به عنوان یک دیکتاتور بلکه به عنوان یک قدیس و یا جانشین خدا و غیره معرفی و پرستش میکنند تا جای که در درستی آن باورها مطلقا شک نمیکنند لذا برای همیشه امکان تمرد را نیز از خود سلب میکنند و برای ثابت کردن اخلاص و ایمان خود از هم سبقت میگیرند و در این دور باطل چنان درگیر جنگ و مبارزه و اختراع راههای مختلفی برای بزرگ جلوه دادن رذالت خود هستند که موضوع اصلی کاملا به فراموش سپرده میشود و در یک دور تسلسل همیشگی سعی میکنند در ثابت کردن ارادت خود به رهبران از هم پیشی بگیرند. در صورتی که درد چیز دیگریست، مشکل جای دیگریست، دعوا سر چیز دیگری است... . واقعا انسان جنون پیدا میکند وقتی میبیند در این میان خدا را هم پنهان کرده اند و اجازه درک حقیقت خداوندی خدا را از همگان سلب کرده اند و خدا همان میشود که صاحبان قدرت تعریف کرده اند و بیشتر از خط قرمزهای خودشان اجازه درک خدا را به انسانها نمیدهند. ...  پس باز همان جنگ بردگان سر هیچ ، و جنگ حمالان سر حمل بار بیشتر است و بس . تا بی نهایت...
(( دکتر عبداللهی ))
@drkarimabdollahi